Menu
Your Cart

Поверителност

МАМА БЕЙКЪР ЕООД гарантира конфиденциалността на личните данни на Клиента по Закона за защита на личните данни. Личните данни на Клиента, които той попълва при регистрация, се използват от нас както следва:


Име и адрес: за извършване на доставката и попълването на фактурата.
E-mail: за потвърждаване на поръчката и датата на доставка.
Телефон: за потвърждаване на поръчката и доставката, или в случай на проблем с наличностите.


МАМА БЕЙКЪР ЕООД се ангажира да не предава личните данни на трети лица, освен в отговор на запитвания от страна на Клиента за продукти и услуги или при поискване от съответните държавни органи.
МАМА БЕЙКЪР ЕООД има право да запазва информацията за Потребителя, разположена на сървъра на МАМА БЕЙКЪР ЕООД и да ги предостави на съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на МАМА БЕЙКЪР ЕООД.

Всички условия се уреждат от действащият ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /ЗЗП/

Чл. 4. (1) Доставчикът на услуги на информационното общество е длъжен да предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация:
1. Името или наименованието си;
2. Постоянния си адрес или седалището и адреса си на управление;
3. Адреса, на който упражнява дейността си, ако е различен от адреса по т. 2;
4. Данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с него;
5. Данни за вписване в търговски или друг публичен регистър;
6. Информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му, когато тази дейност подлежи на уведомителен, регистрационен или лицензионен режим;
7. Когато осъществява регулирана професия - информация за камарата, професионалния съюз или организацията, в която доставчикът членува или е регистриран, професионалното звание и държавата, в която то е предоставено, както и препратка към приложимите разпоредби относно правото на упражняване на занаята или професията и указания за достъпа до тях;
8. Съответно указание, ако е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност;
9. Друга информация, предвидена в нормативен акт.
(2) Когато при предоставянето на услуги на информационното общество се посочват цени, те трябва да се обозначават по ясен и разбираем начин. Доставчикът на услуги е длъжен да указва дали цените включват данъци, такси и разноски, които формират крайната цена.

• Съгласно Търговския закон, чл. 13 -

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ
Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13 - ДВ, бр. 84 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) Търговецът е длъжен да посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, ако има такава: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка. Търговецът може да посочва и адрес за съобщения. Когато търговско дружество посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.
(2) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) В търговската кореспонденция на клона се посочват данните на търговеца по ал. 1.